Algemene voorwaarden

1 DE OVEREENKOMST:
De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Yoga Via of het kopen van een abonnement via de website. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Elke deelnemer is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts. Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

2 ABONNEMENTEN:
Het yoga abonnement loopt eerst minimaal drie aaneengesloten kalendermaanden, en wordt daarna automatisch per maand verlengd.

 

3 LESGELD:
Voor het volgen van lessen is lesgeld verschuldigd. Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in een jaar. De geplande vakantieweken (maximaal 8) zijn er afgehaald. Dit houdt in dat als Yoga Via gesloten is wegens vakantie, het vaste maandelijkse abonnementsgeld doorlopend blijft gehandhaafd. De sluitingsweken zijn verrekend in het maandtarief en daarom zijn deze ook niet in te halen. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Yoga Via behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een deelnemer een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij zijn/haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Yoga Via te zijn ontvangen.

 

4 BETALING:
Betaling geschied via automatische incasso. Deelnemer geeft Yoga Via toestemming om automatisch het lesgeld van het rekeningnummer van deelnemer af te schrijven tot wederopzegging. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt een aanmaning verzonden. Wordt vervolgens nog niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, na ingebrekestelling ter invordering aan de deurwaarder overgedragen.

 

5 OPZEGTERMIJN:
Bij opzeggingen die binnenkomen per mail tot de 15e van de maand, stopt het abonnement aan het eind van die maand. Bij alle opzeggingen die op de 15e of later binnenkomen, wordt het abonnement de volgende maand stop gezet.

 

6 ONVOORZIENE SITUATIES:
Lessen die uitvallen wegens vakantie kunnen niet worden ingehaald omdat hier al rekening mee gehouden is gezien het abonnementsgeld. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docente of andere onvoorziene omstandigheden wordt er een regeling getroffen door Yoga Via. Ontevredenheid over een vervangend docent kan geen reden zijn om restitutie te ontvangen door de deelnemer.
Als er zich voor een les minder dan twee cursisten hebben ingeschreven behoudt Yoga Via zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen deelnemer kan deze les dan op een ander lesmoment inhalen. 

 

7 RESTITUTIE:
Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld.

 

8 AANSPRAKELIJKHEID:
Yoga Via is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het lid in en rondom het pand aan de Winde 11 in Geldrop. De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een andere activiteit bij Yoga Via kan ontstaan wordt voor eigen risico genomen. De student vrijwaart Yoga Via voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

 

9 INSCHRIJFKOSTEN:
Yoga Via rekent € 10,- inschrijfkosten bij het nemen van een abonnement.

 

10 GEGEVENS:
Yoga Via verzamelt persoonsgegevens en mag het emailadres en telefoonnummer van de deelnemer gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van de lesactiviteiten. Uiteraard worden de gegevens niet met derden gedeeld.

 

Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2023